بازرگانى

بازرگانى

توسعه كسب و كار
چنانچه قصد گسترش فعالیت های تجاری خود را دارید يا مایل ايد شاخه ای از شرکت خود را در كشور چک تاسيس كنيد، ما از ابتدا و در تمامى مسیر آماده سازی اسناد تجاری مورد نیاز در كنار شما خواهيم بود تا مراحل مربوط به شروع کسب و کار شما با اخذ مجوزهاى لازم و از مجراى قانونی شكل گيرد

مشاركت در پروژه
اگر شما ابزار كافى براى اجراى پلان تجارى خود را نداريد، ما با شما مشاركت ميكنيم، نمونه هايى از طرحهای مشارکتی گروه دیاکو:
مشاركت در طرح واردات داروهاى فوريتى وزارت بهداشت يكى از فعاليت هايى است كه به ثمر رسيده و در حال حاضر با ٢ شركت دارويى كلوسور و رتيا در چك، تحت قرارداد هستيم.
در حوزه واردات تجهيزات راديو فركانس، ما با اخذ مجوز از شركت آلكوما جهت توضيع محصولات آن شركت در ايران و ارائه خدمات پس از فروش، اقدام به جذب نيروى متخصص داشته ايم.
طرح در دست اقدام، پروژه “راه حل هاى برون سپارى نرم افزار” است كه با مشاوره همكارانمان در صدد اجرايى كردن و ارائه آن در بازار اروپا هستيم.